Westland Stars

Shoot for the Stars

 • Home
 • - Nieuws
 • - Nieuws
 • - 2019
 • - Mei
 • - Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2019

Op donderdag 9 mei 2019 zal de ALV plaatsvinden. Dit jaar hebben we zoals verwacht een flink programma. Hierdoor beginnen we dit jaar om 19:30. Iedereen is vanaf 19:15 van harte welkom.

Het kan gebeuren dat je niet kan. Dat vinden we jammer, maar dan kan gebeuren. Meld je wel even af door een mailtje te sturen naar de secretaris (secretaris@westlandstars.nl).

Programma:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Actiepunten ALV 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen ALV 2018
 5. Jaarverslagen 
 6. Terugblik seizoen
 7. Teamindeling
 8. Missie en visie
 9. Financieel hoofdstuk
 10. Contributieverhoging
 11. Jubilarissen
 12. Pauze
 13. Sosefhal
 14. Oudercommissie
 15. Bestuursbenoemingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar:
   • Jesper van Winden (Secretaris)
   • Naomi van der Meer (Wedstrijdsecretaris)
   • Martijn Vrencken (Algemene zaken)
  • Herkiesbaar:
   • Karsten de Gier (Voorzitter)
   • Peter van Winden (Penningmeester)
  • Verkiesbaar:
   • Youri Olsthoorn (Secretaris)
   • Mika van Zeijl (Wedstrijdsecretaris)
   • Saskia van der Kruijk (Algemene zaken)
 16. Benoeming kascontrolecommissie
 17. Rondvraag
 18. Afsluiting


Let op: Heb je op voorhand al vragen aan het bestuur tijdens de ALV? Stuur ze naar secretaris@westlandstars.nl. Wij doen vervolgens ons best om deze vragen tijdens de ALV te beantwoorden.